Vad är en syn?

I ett arrendeförhållande är det viktigt att arrendeställets skick fastställs vid arrendeperiodens början och slut, avseende byggnader, mark och anläggningar, oavsett om det är ett gårdsarrende eller sidoarrende. Detta för att parterna skall kunna göra avräkning.

För att fastställa skicket hålls en laga syn. Att en laga syn bör hållas ligger oftast i både jordägarens och arrendatorns intresse och detta för att undanröja många anledningar till tvister om arrendeställets skick.
Själva synen/synehandlingen är endast ett hjälpmedel för att kunna göra avräkning.

Avräkning är en ekonomisk uppgörelse mellan jordägare och arrendator efter en arrendeperiods slut. Avräkning kan i och för sig göras utan att en laga syn hålles, men en laga syn är absolut det bästa sättet att fastställa arrendeställets skick, vilket även lagen föreslår som bästa metod.
En laga syn utföres av minst två synemän som är auktoriserade av Länsstyrelsen. Synemännen utses av jordägare och arrendator gemensamt. Det är viktigt att nämna att synemännen opartiskt synar de i arrendet ingående byggnader, anläggningar och mark. Vem av parterna, jordägare eller arrendator, som skall bekosta åtgärdandet av en i synehandlingen noterad brist, är en sak som parterna senare skall enas om i efterföljande avräkning.

För att en syn skall vinna laga kraft skall synen hållas inom den lagstadgade tiden, som är sex (6) månader före och fyra (4) månader efter en arrendeperiods början och slut.

Utbildning av synemän sker genom Jordbruksverkets försorg, på uppdrag av Landsbygdsdepartementet.

För att synemännen skall hålla sig uppdaterade med utvecklingen ordnas kontinuerligt fortbildningskurser både på regional och nationell nivå.