Vad säger lagen?


Synemansuppdraget ska ske opartiskt på parternas gemensamma uppdrag

En vanlig uppfattning i samband med att en jordägare och en arrendator ska hålla syn, är att de ska välja var sin syneman för uppdraget. Detta utgör vanligtvis inget praktiskt problem, men det förekommer fall där parterna tror att den syneman man själv har utsett också ska företräda sina egna intressen. Det är viktigt att komma ihåg att synemannauppdraget ska utföras helt opartiskt av två synemän som parterna enats om. Partena i arrendeförhållandet har själva att bevaka sina intressen eller att anlita ombud, men synemännens uppdrag utförs aldrig på annat än gemensamt uppdrag. Det enda undantaget är om parterna inte kan enas om vilka synemän som ska utföra uppdraget, varpå länsstyrelsen kan utse två synemän. Med detta sagt finns det inget hinder mot att endera parten föreslår två synemän, eller att be en syneman att föreslå ytterligare en.

Följande står att läsa i Jordabalken 9 kap. 24 §

Syn skall förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden förtrogna synemän, vilka utses bland personer som av länsstyrelse förklarats behöriga att hålla syn. Synemännen skall utses av jordägaren och arrendatorn gemensamt. Enas parterna ej om valet, utser länsstyrelsen synemän. Mot synemän gäller samma jäv som mot domare.

Har synemännen olika meningar, skall flertalets mening gälla. Kan beslut ej åstadkommas på sådant sätt, skall, om synemännen är flera än två samt parterna eller länsstyrelsen utsett en av synemännen att vara ordförande, dennes mening gälla som synemännens beslut. Kan ej heller på detta sätt beslut åstadkommas, skall synemännen välja ytterligare en syneman, som då blir ordförande.

Om synemännen inte enas om valet, skall länsstyrelsen utse synemannen. Syn får ej påbörjas tidigare än sex månader före den dag till vilken den hänför sig och skall vara avslutad inom fyra månader från nämnda dag, om ej länsstyrelsen på begäran av synemännen medger att synen får avslutas senare. Sådant medgivande behövs dock inte för syn som äger rum inom två månader efter fristens utgång för att undersöka förekomsten av ogräs.

Lag 1984:678

Här finns hela Jordabalken, se kapitel 9 §§ 23-28 (extern länk)